Про учнівське самоврядування Рівненської гуманітарної гімназії PDF 
Написав Микола Олександрович   
Понеділок, 28 жовтня 2013, 12:26

 20131028_1609570882

Гімн учнівського парламенту гуманітарної гімназії

Муз. та сл. Арсентьєвої Р.Л.

Якщо тобі набридло життя одноманітне,

Ти хочеш щось цікаве та нове.

Тоді ти не барися, ідеями ділися,

І знай, що ми чекаємо тебе.

Пр..

Наш учнівський парламент всіх кличе до дій

Я і ти – ми єдина команда.

А гімназія рідна – це наш другий дім,

І всі учні господарі в нім.


СТАТУТ

учнівського самоврядування

Рівненської гуманітарної гімназії

Девіз:

"Самі пропонуємо! Самі виконуємо!"

І. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування РГГ регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів:

Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини. Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту гімназії, Кодексу честі гімназиста.

2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює на принципах взаємоповаги і незалежності з гімназистами, педагогами, батьками.

II. Мета та завдання учнівського органу самоврядування

1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання Кодексу честі гімназистів.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ гімназійного життя, оволодівати наукою управління.

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорос-лими.

III. Органи управління учнівського самоврядування

Структура гімназійного парламенту.

1. Вищим органом учнівського самоврядування гімназії є загальні збори гімназистів, які скликають раз на рік.

2. Виконавчим органом самоврядування є гімназійний парламент, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом гімназії.

3. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на загальних зборах гімназистів та в учнівських колективах шляхом відкритого голосування.

4. Гімназійний парламент складається з 30 членів - 2 представника від 7-11 класів. З його членів на організаційному засіданні прямим відкритим голосуванням обираються його голова, заступник, голови комісій.

5. Керує гімназійним парламентом голова та заступник. Головою гімназійного парламенту може бути учень 8—11-го класу, якого обирають відкритим голосуванням члени гімназійного парламенту.

6. Старосту класного колективу (організатора класу) обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З них формується старостат.

Рада парламенту (включає голів гімназійних комісій):

• координує роботу гімназійних комісій, класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

• контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

• організує пошукову роботу;

• контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;

• ухвалює рішення з найважливіших питань життя гімназії в межах своєї компетенції;

• вносить пропозиції до адміністрації гімназії, педагогічної ради з питань навчання та виховання;

• веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у гімназії;

• здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров'я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

• співпрацює зі старостатом.

Старостат:

• звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та Ради парламенту;

• є безпосереднім зв'язковим між Радою парламенту, колективом класу та класним керівником (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення Ради парламенту ).

IV. Основні напрями діяльності органів учнівського самовря-дування.

Гімназійний парламент включає в себе такі комісії:

Комісія дисципліни і порядку та навчання:

- проведення дисциплінарних рейдів ( перевірка гімназійної форми, відвідування учнями уроків, запізнення на уроки);

- організація акції "Живи, Книго!" (ремонт підручників, збереження підручників).

- організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;

- проводить рейди-перевірки навчальної діяльності гімназистів;

- члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

Комісія з питань культури та відпочинку:

- керує проведенням культурно-масових справ, організацією гімназійних та класних вечорів;

- організовує оформлення гімназії та класних кімнат;

- встановлює зв'язки з клубами, ПДМ, Будинками культури;

- готує творчі виставки учнів;

- організовує культу-походи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів, веде облік відповідної роботи.

Комісія по роботі з молодшими школярами:

- організовує дозвілля на перервах для молодших гімназистів;

- проводить народознавчу, краєзнавчу роботу серед молодших гімназистів;

- веде просвітительську роботу з питань валеологічної освіти.

Соціальна комісія:

- надання соціального захисту учням гімназії, що потребують даного.

- соціальна підтримка сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей;

- проведення благодійних акцій.

Прес-центр парламенту:

- висвітлення в газетах, бюлетенях роботи гімназії;

- веде літопис гімназії:

- випуск гімназійної газети "Перерва +"

Становлення гімназійного парламенту проходило на демократичній основі. З 1997 по 2002 рік гімназійний парламент працював згідно "Положення про гімназійний парламент". А з 2002 року у гімназії діє Статут учнівського самоврядування, в якому визначаються як структура, так і функціональні обов'язки. Слід зауважити, що, крім гімназійного парламенту, в учнівське самоврядування входять загальногімназійні звітно-виборчі збори, старостат, літописці, класні збори, гімназійна лінійка. Це дає змогу послідовно проводити рішення гімназійного парламенту у життя класів, а також встановити відповідальність за доручену справу.

Щодо формування гімназійного парламенту і старостату, то в кінці кожного року у класах учні визначають кандидатури до органів самоврядування згідно квоти: по 2 учня від 7-11 класів. На перших зборах члени парламенту розподіляються по комісіях, обирають голову та замісника. Голова гімназійного парламенту займається організацією роботи парламенту, контролює роботу голів комісій та старост класів. Потім члени комісій обирають голів комісій. Голови комісій, голова гімназійного парламенту, його замісник складають раду парламенту. На загальногімназійних звітно-виборчих зборах гімназійний парламент звітує про проведену роботу і обирається новий склад. Характерним є те, що у гімназійному органі самоврядування 2/3 учнів з попереднього складу, що свідчить про формування активістів, які хочуть і вміють працювати.

А тепер другий етап — планування роботи. Він проводиться у відповідності до комісій і їх кола обов'язків, а також враховуючи традиції, особливості, потреби гімназії, інтереси і запити гімназистів. Крім виховних заходів, які є обов'язковими для роботи гімназійного парламенту, складається ще й план засідань комісій, на яких вирішуються нагальні проблеми, а також заслуховуються звіти про роботу.

Окремим пунктом стоїть інформаційна діяльність гімназійного парламенту. Вона складається з таких елементів:

1) щотижневі звіти старост.

2) звіти голів комісій раз у четверть.

3) Щомісячний випуск рейтингових таблиць учнівських колективів.

4) Випуск щомісячної газети "Перерва +".

5) Оголошення і повідомлення, які відображають роботу комісій.

За кожною комісією гімназійного парламенту закріплений педагог-консультант із членів адміністрації.

Шляхами підвищення активності та ролі учнівського самоврядування в гімназії є:

- надання учням більшої самостійності в організації колективної діяльності;

- активне залучення учнів до всіх сфер життя учнівського колективу;

- поєднання самодіяльності дітей з керуванням дорослих;

- надання учням реальних прав і обов'язків;

- повага педагогів до самостійних думок і рішень учнівського самоврядування, його органів;

- розкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності;

- кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу;

 20131028_1652659695

  20131028_2009693511

 

Кодекс честі гімназиста

1. Гімназист – патріот, що любить свою країну.

Для українців споконвіку найбільшою цінністю була рідна земля. Недаремно стільки прислів'їв є про любов до батьківщини. "Рідний край, як рай, чужа країна, як домовина" "За морем тепліше, та вдома миліше.

2. Гімназист береже та примножує традиції свого навчального закладу.

Наш навчальний заклад існує вже майже 70 років. За такий досить довгий період існування в гімназії склалися певні традиції, які нам, теперішнім гімназистам, потрібно підтримувати та примножувати.

3. Гімназист – працелюбний, старанно відноситься до навчання.

Чим більше народних творів пригадуватимемо, тим більше будемо переконуватися: найшановніший герой в Україні –трудар. Цю рису змалку прагнули прищепити дітям. За ставлення до праці оцінювали моральні якості людини. "На язик гарячий, до роботи ледачий"

4. Гімназист – доброзичливий та милосердний.

Доброзичливість, шанобливе ставлення до інших, ці риси також притаманні нашому народу. Виявом доброзичливості є зразки вітання українців. "Дай, Боже, здоров'я", "Будьте здорові", "Хай щастить", для прикладу, африканське плем'я зулуси при зустрічі промовляє вітання "Я вас бачу".

5. "Гімназист будує власне "Я", вчиться бути особистістю".

Життя щоденно ставить людину перед необхідністю вибору, прийняття відповідальних рішень. Життєвий шлях особистості багато в чому залежить від того, наскільки вона здатна пізнати світ і себе, свідомо визначити мету свого життя і підпорядкувати їй свою життєдіяльність. Той, хто не знає себе достовірно, не може адекватно оцінити свої сили, своє становище в суспільстві, не може вийти на свій життєвий шлях.

6. Гімназист – чистий у думках, словах та справах, несе відповідальність за свої вчинки".

Вчений Монтень сказав "Життя саме по собі ні добро, ні лихо: воно є вмістилище добра і лиха, зважаючи на те, у що ми самі перетворили його" . В цих словах Монтеня вказівка на активну роль людини у відповідальності за все, що вона робить у своєму житті, людина не може піти від наслідків здійснюваних нею вчинків, адже саме з цих вчинків вимальовується життя людини.

7. Гімназист – поважає права та думку іншого, вчиться слухати і чути.

Іншими словами гімназист є толерантною людиною, яка є терпимою до чужих думок, вірувань. Яка проявляє повагу до інших та здатна прислухатися до думок інших.

8. Гімназист впроваджує та пропагує здоровий спосіб життя.

Школа та батьки прагнуть, щоб дитина виросла фізично і психічно здоровою. Але ми живемо в світі, де навколо нас безліч пропозицій та спокус, які націлені на те, щоб підірвати наше здоров'я. І як би батьки та школа не намагалися вас захистити, рішення приймаєте лише ви. Так що вибір за вами. Цінуйте своє здоров'я та пропагуйте здоровий спосіб життя серед своїх однолітків.

Опис діяльності учнівського парламенту

На початку кожного навчального року відбувається зустріч за «круглим столом» адміністрації гімназії з членами учнівського самоврядування. Ця зустріч проходить у неформальній обстановці, за чашкою чаю. Учні розповідають про свої проблеми, висувають свої ідеї та пропозиції щодо покращення гімназійного життя. Директор гімназії прислухається до учнівських ідей, бере на замітку всі ті, які потребують уваги та які можна реалізувати.

 20131025_1799189299

Питання лідерства в учнівському колективі – одне з найгостріших, найактуальніших у виховній системі школи. Лідер у класі – опора класного керівника, лідер у учнівському самоврядуванні - організатор та ініціатор ідей. Лідери – це діти, які природним чином організовують своїх однолітків, сприяють утвердженню соціально значущих цінностей. Ось чому дуже корисно знати неформального лідера в класі, у школі, вміти визначати його за різними ознаками.

Головні ознаки лідера – справедливість, уміння постояти за іншого, згуртувати колектив. Він приймає рішення не просто, а орієнтується на те, що насамперед необхідно його колективу.

 20131025_1543492942

Лідер має бути прикладом для дітей у всьому – від зовнішнього вигляду до вміння захопити справою, словом, веде його до перемоги.

У нас в гімназії працює «Школа резерву учнівського парламенту» для учнів 5-6 класів. Заняття школи проходять у вигляді тренінгів, які спрямовані на розвиток лідерських якостей особистості, формування активної життєвої позиція та відповідальності при прийняті рішень.

 20131025_2062754697

Комісія соціального захисту

Впродовж року у гімназії проходять доброчинні акції, ініційовані учнівським парламентом, зокрема комісією соціального захисту. Мета цих акцій – допомога іншим людям. Традиційною є акція «Діти-дітям!» під час якої учнями гімназії збираються солодощі та канцтовари, з метою подальшої передачі дітям, що їх потребують. Так учні гімназії відвідали дитячий садочок, в якому створена група для дітей з особливими потребами. Саме цим діткам було передано зібрані учнями гімназії подарунки та підготовлено невеличкий концерт в рамках проведення Дня інваліда (грудень). Гімназисти, так само, як і вихованці садочку, були дуже задоволені цією зустріччю.

 20131025_1379943241

 20131025_1742025645

 20131025_1707042677

Щорічно учнівський парламент гімназії відвідує з подарунками дитячий будинок міста. Гімназисти приносять дітям солодощі, канцтовари, іграшки, плаття, які власноруч учні старших класів шиють на уроках трудового навчання. Такі зустрічі наповнюють дитячі серця любов'ю, добром, терпимістю. Адміністрація дитячого будинку завжди вдячна гімназистам за такі благочинні візити.

 20131025_1864423588

 20131025_1249724103

Традиційно у гімназії проходить акція »Турбота» під час якої збираються овочі для дітей протитуберкульозного диспансеру, малозабезпечених громадян, які перебувають на обліку у організації Червоного Хреста.

 20131025_2076827471

Гімназисти відгукнулися на заклик адміністрації протитуберкульозного санаторію для дітей у с.Новостав. Комісією соціального захисту була проведена ще одна акція «Діти – дітям» по збору одягу, іграшок та канцтоварів для вихованців цього закладу.

 20131025_1059855164

Учнівський парламент відгукнувся на звернення організації Товариства Червоного Хреста з проханням допомогти одиноким громадянам, учасникам бойових дій, які перебувають на обліку в Рівненській організації Товариства Червоного Хреста: Сєргєєвій Тетяні Павлівні та Яцюк Варварі Мусіївні. Цим одиноким пенсіонерам була надана допомога у вигляді продуктів харчування. Бабусі були дуже зворушені цією зустріччю. Зі сльозами на очах вони дякували гімназистам, які прийшли їх вітати.

 20131025_1398383003

За кожним класним колективом гімназії закріплений вчитель-пенсіонер нашого навчального закладу. Учні постійно вітають вчителів зі святами, допомагають матеріально. 2010 рік був ювілейним для нашого навчального закладу. Ми святкували 65 річницю з дня заснування 7 школи, а нині гуманітарної гімназії. Це було свято душі, щирих сердець, добрих споминів та надій. В рамках святкування ювілею дуже тепло та зворушливо пройшла зустріч учнів з вчителями пенсіонерами, які поділилися спогадами про колишнє життя 7 школи, про її вчителів, учнів, про взаємовідносини між вчителями та учнями в той час. Дух 7 школи, який перейняло багато поколінь її вихованців, нині живе у стінах гімназії.

Учнівським парламентом був підготовлений святковий концерт для пенсіонерів, вручалися вітальні листівки та букети квітів.

 20131025_2024591944

Тепло та зворушливо пройшла зустріч учнівського парламенту з колишньою випускницею 7 школи, першою золотою медалісткою, а нині професором фізики Мексиканського університету, Кошовою Світланою Миколаївною, яка приїхала на свою батьківщину у м.Рівне. Світлана Миколаївні з теплом та вдячністю пригадала своїх вчителів та однокласників, роки навчання у школі, розповіла про систему освіти у Мексиці та побажала не втрачати дорогоцінного часу, який можна використати на навчання, самопізнання та самовдосконалення. Члени учнівського парламенту, в свою чергу, розповіли Світлані Миколаївні про життя теперішніх учнів гімназії, про роботу учнівського самоврядування, про свої плани на майбутнє.

 20131025_1768539505

Комісія культури та відпочинку

Добре, що шкільне життя багате на свята і не видається таким сірим та буденним. І це все завдяки творчим зусиллям як наставників так і самих учнів.

Найпрестижнішим конкурсом в нашій гімназії є конкурс «Гімназист року». Учні 7-11 класів виборюють це почесне звання у цікавій інтелектуально - творчій боротьбі. Конкурс проходить у два етапи. Для учнів 7-8 класів та для учнів 9-11 класів. Голова учнівського парламенту є обов'язковим членом журі цього конкурсу.

 20131025_1997410052

Традиційним для нашого навчального закладу є свято «Посвята в гімназисти» для учнів 5-х класів, яке готує педагог-організатор у співпраці з учнівським парламентом. Учнівські колективи дуже відповідально готуються до цього свята, адже їм потрібно зробити презентацію свого колективу. На святі завжди виступає голова гімназійного парламенту, яка розповідає про гімназійне життя, знайомить учнів з історією нашого навчального закладу, вітає учнів з посвятою і вручає кожному учню «Кодекс честі гімназиста», за законами якого потрібно жити та вчитися у гімназії. Свято закінчується ритуалом поїдання каші, що символізує справжнє об'єднання класного колективу.

 20131025_1843515586

9 березня 2012 року учнівський парламент гімназії проводив акцію «День вишитої сорочки», яка була приурочена 198 річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Акція мала культурно-просвітницький характер, та була покликана привернути увагу до українських національних надбань, зокрема до автентичної вишиванки, яка стає все популярнішою не тільки в Україні, а й за її межами. Вишиванка є не лише традиційним історичним одягом українців, а й сучасним та модним трендом. Кожна сорочка – це витвір мистецтва, який випромінює тільки позитивну енергетику, яка йде від майстрині, що її створювала. В цей день вчителі та учні прийшли у вишиванках з різними орнаментами та вишитими у різних техніках: хрестик, художня гладь, занизування, мережка. У акції взяло участь близько 200 учнів та вчителів. Багато дітей не вдягнуло сорочки тому, що не мають їх у своєму гардеробі. Ця акція спонукала їх до придбання вишиванки. Дехто з дівчат виявив бажання після акції вишити сорочку власноруч, а значить вкласти в неї свою душу, натхнення, фантазію.

 20131025_1713949854

Заручившись підтримкою однокласників щорічно на сцену гімназії піднімаються учасниці конкурсу «Міс Осінь». На цьому святі завжди багато творчості, музики, краси. Дівчата показують свої здібності з вокалу, музикування, поетичного читання. Щороку комісія культури та відпочинку готує інтерактивний конкурс для цього свята. Голова парламенту є обов'язковим членом журі, а також одна із учасниць отримує спеціальний приз від учнівського парламенту.

 20131025_1379740321

Весело та цікаво пройшла акція "Веселковий тиждень". Кожний день тижня відповідав певному кольору веселки і вимагав від гімназистів та вчителів виконання певних завдань. З понеділка по неділю гімназисти проживали  день компліментів, день смакоти, день інтелекту, день інформації, день кращого друга, день сімейних справ та день відпочинку та зустрічі з друзями.

 20131015_1081642594

 20131015_1954699565

Комісія по роботі з молодшими школярами

Комісія по роботі з молодшими школярами проводить різні за формами інформаційні вісники для учнів початкових класів, готує конкурси, вікторини, свята. Так комісією було проведено інформаційний рейд до Великодніх свят «Воскресни, писанко». Учні познайомили молодших школярів з історією свята, з видами писанок, влаштували дітям вікторину на пасхальну тематику.

 20131025_1057785388

 20131025_2048253897

До Дня народження школи (5 лютого 1944р) було проведено День інформування. Старшокласники завітали у кожен клас початкової школи, познайомили молодших школярів з історією навчального закладу, з її гімном, прапором.

 20131025_1987037410

Щороку на початку вересня у місті проходить акція «Безпечна дорога додому». В рамках цієї акції комісія по роботі з молодшими школярами готує «АБВГДейку» за правилами дорожнього руху для учнів початкових класів. Члени комісії йдуть у кожен клас і разом з дітьми згадують правила безпечного переходу вулиці, правила поведінки на дорогах, відповідають на запитання вікторини та відгадують загадки.

 20131025_1238576072

На початку жовтня традиційно комісія по роботі з молодшими школярами проводить виставку-конкурс поробок з природніх матеріалів «Осінні фантазії».

 20131025_1959548072

Досить гостро зараз стоїть питання здоров'я підростаючого покоління. Учні перебувають у стінах гімназії по 6-7 годин на день. Звичайно їх перебування на свіжому повітрі обмежене, доводиться дихати пилом, який приноситься з вулиці взуттям. А тому учнівським парламентом гімназії була ініційована акція «Зелені легені гімназії». Акція була спрямована на озеленення гімназійних кабінетів та коридорів, адже рослини виробляють такий необхідний для дихання кисень. Учнями гімназії були подаровані вазони з зеленими рослинами, а також були пересаджені ті, які цього потребували. Завдяки проведенню цієї акції кабінети та коридори гімназії стали не тільки більш затишними, але й приносять користь усім гімназистам та вчителям.

 20131025_1520450140

 20131025_1574574933

Щомісяця прес-центром учнівського парламенту випускається гімназійна газета «Перерва+». Редколегія намагається цікаво та змістовно розповісти учням про життя класних колективів, взяти інтерв'ю у вчителів, переможців гімназійних конкурсів, оголосити про конкурси, розмістити поезію та фотороботи гімназистів.